2018-04-01
اختلال دیسفورمیک

چطور بر ترس خود غلبه کنید؟

ترس یکی از قویترین احساسات می باشد و تاثیر بسیاری بر روی ذهن و بدن دارد.