2016-08-20

تفاوت روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان و متخصص مغز واعصاب

تفاوت روانپزشک با متخصص مغز واعصاب در عملکرد ونوع نگاه به مغز است روانپزشک در واقع به عملکرد مغز ومتخصص مغز واعصاب بهساختار مغز توجه دارد.