2017-09-28
خصوصیات افراد صبور

خصوصیات افراد صبور را بشناسید!

افراد صبور افرادی هستند که در جامعه مورد احترام ومشورت قرار می گیرند وجود صبر در افراد باعث کاهش خطاهای فردی وشناختی می گردد.