2019-05-05
روانشناسی رنگ ها چیست

روانشناسی رنگ ها چیست؟

رنگ ها از لحاظ روانشناسی چه معنی دارند؟ در حال حاضر 4 رنگ اصلی در روانشناسی می باشند؛ قرمز، آبی، زرد و سبز.