2016-08-15

روابط جنسی

با وجود آنکه روابط جنسی خوب پس از ازدواج در بهبود  رابطه زوجها نقش موثری دارد  ومی تواند به قولی وجود بستر گرم یک زوج از […]
2016-08-26

چرا مشکلات روحی به سختی درمان می شوند؟

تگرانی بیماران وهمراهانشان از طولانی بودن وغیر قابل پیش بینی بودن بیماریهای روحی در کنار شایعات اشتباه مربوط به اعتیاد به دارو تاثیر آسیب زای دارو […]