2018-09-30
ارتباط بیماری های روحی روانی با قلب

آیا بیماری های روحی روی قلب تاثیر دارد؟

بیماری های روحی روانی با خطر بروز بالای بیماری های قلبی و سکته مغزی مرتبط هستند!