2017-03-05
راه هایی برای افزایش عزت نفس

راه هایی برای افزایش عزت نفس

عزت نفس پایین می تواند ریشه ای باشد. حتی به دوران کودکی و تجربیات کودکی برگردد، مثل جدایی طولانی مدت از پدر و مادر، سو استفاده […]
2017-04-11
خودکارآمدی چیست؟

خودکارآمدی چیست؟

خودکارآمدی یا اعتماد به نفس که شناخته شده هم هست، یکی از مهمترین مدل های روانشناسی می باشد که در روانشناسی مثبت به اثبات رسیده است. […]
2017-04-18
آیا درون گرا هستید؟!

آیا درون گرا هستید؟!

واژه درون گرا می تواند به توضیح و توصیف دو فرایند با بازتاب غیر رسمی بپردازد و دارای رویکردی تجربی باشد.
2017-05-11
اعتماد به نفس کاذب

اعتماد به نفس کاذب چیست؟

آیا فکر می کنید بالاتر از حد متوسط هستید؟! خیلی افراد هستند که می گویند “بله” . حتی اگر مفهوم این متوسط اساس صحبت ما نباشد.