2016-08-29

نارضایتی از خود

بسیاری از مشکلات ما چه در مورد خودمان وچه  درروابط وفعالیتها اجنماعی ما مر بوط به حس نارضایتی از خوذمان است زمانی که ما از خودمان […]