2018-10-07
تفکرات مخرب رابطه زناشویی از نظر روانپزشک تهران

چه چیزهایی منجر به خراب شدن رابطه می شود؟

۹ تفکر مخرب از نظر روانپزشک تهران به قول روانپزشک تهران به عنوان یک عامل متقاعد کننده، همیشه روابط یک شبه خراب نمی شوند. بلکه این […]
2019-08-11
تاثیر افسردگی روی زندگی عشقی

افسردگی چه تاثیری روی عشق طرفین دارد؟

تاثیر افسردگی روی زندگی عشقی طرفین دارد؟ اگر رابطه تان در زندگی عشقی تان دچار تزلزل شده و افسردگی به آن غلبه می کند، به فکر […]