2017-05-11
اعتماد به نفس کاذب

اعتماد به نفس کاذب چیست؟

آیا فکر می کنید بالاتر از حد متوسط هستید؟! خیلی افراد هستند که می گویند “بله” . حتی اگر مفهوم این متوسط اساس صحبت ما نباشد.