2019-12-27
جنون

جنون چیست؟

منظور از واژه جنون چیست ؟ و در چه مواردی ازآن  استفاده میشود؟