2016-09-18

ارباب وبرده ویا Mistress and slave

عارضه  و اختلال ارباب وبرده که جزو اختلالات  در رابطه جنسی بین دو فرد می باشد جزو اختلالاتی است که در آن یکی از دو طرف […]