2019-09-08
اختلال افسردگی مداوم

اختلال افسردگی مداوم چیست؟

اختلال افسردگی مداوم یا دیستمی : اختلال افسردگی مداوم یا PDD شکلی از افسردگی شدید است.