2019-09-08
اختلال افسردگی مداوم

اختلال افسردگی مداوم چیست؟

اختلال افسردگی مداوم یا دیستمی : اختلال افسردگی مداوم یا PDD شکلی از افسردگی شدید است.
2019-09-29

افسردگی چه اثراتی روی بدن دارد؟

افسردگی یکی از رایج ترین بیماری های روحی روانی در امریکا می باشد، و تقریبا 26 درصد امریکایی ها را تحت تاثیر قرار می دهد.