2019-06-02
افسردگی و درد

آیا با افسردگی درد بدنی هم پیش می آید؟

درد شدید واژه ایست که برای یک بیماری یا زخمی به کار می رود تا زمانی که بهبود یابد.