2017-09-19
افسردگی فصلی

افسردگی فصلی چیست؟

افسردگی فصلی یا SAD ( Seasonal Affective Disorder) نوعی از افسردگی است که مرتبط با تغییرات فصلی می باشد.