2019-06-30
افسردگی پس از زایمان مردان

آیا مردان هم افسردگی پس از زایمان می گیرند؟

افسردگی پس از زایمان مردان با اینکه مادران و پدران هم ممکن است به یک اندازه بعد از زایمان افسردگی بگیرند،اکثرا دیده شده که می گویند […]