2017-05-21
اعتیاد عاطفی

اعتیاد عاطفی چیست؟

آیا تابحال درباره اعتیاد عاطفی فکر کرده اید؟ ما انسان ها گاه می توانیم به یک ماده یا حتی یک رفتار خاصی اعتیاد پیدا کنیم. اما […]
2017-06-01
همسر ایده آل مردان

همسر ایده آل مردان چه خصوصیاتی دارد؟

چه چیزی باعث می شود که یک مرد جذب همسر آینده اش می شود؟ به گفته روانپزشک چند مورد را برایتان آورده ایم که شاید در […]