2017-03-31
به زندگی تان دید مثبت داشته باشید!

به زندگی تان دید مثبت داشته باشید!

همه ما روزها و اوقات سختی را می گذرانیم. اما باید با یک دید مثبت به این اتفاقات روزمره نگاه کرد.
2017-04-16
کمالگرایی

آیا کمالگرا هستید؟

آیا شخصی کمالگرا هستید؟ آیا فکر می کنید کمال گرا هستید؟ سوالی که روانپزشک ها یا روانشناس ها شاید از شما داشته باشند، اینکه آیا اغلب […]
2017-10-08
زبان بدن تان چه می گوید

زبان بدن تان چه می گوید؟

درک ارتباط غیر کلامی یا زبان بدن متخصص روانپرشک دکتر عسکری