2019-01-13
اختلال استرس پس از سانحه

علت ترس از تصادف چیست؟

اختلال استرس پس از سانحه ( PTSD) در واقع واکنش های شدید، ناخوشایند در برابر یکسری حوادث تهاجمی می باشد.