2019-08-29
صمیمیت

صمیمیت در روابط

صمیمیت در روابط عامل اصلی دوام ورضایت است وقتی این صمیمیت در رابطه ایجاد شود افراد از حس رضایت بالایی برخوردار خواهند بود وتداوم بیشتری رابطه خواهد داشت.
2019-11-01
توجه طلبی

توجه طلبی

توجه طلبی ونیاز به توجه یکی از نیاز های بنیادی انسانی است وافراد در سنین مختلف برای در یافت توجه می توانند دست به رفتار های مختلفی بزنند.