2018-06-24
اختلال ساختگی

همه آنطور که نشان می دهند، نیستند!

اختلال ساختگی چیست؟ اختلال ساختگی منظور شرایطیست که در آن فرد تظاهر می کند که دچار مشکلات ذهنی یا جمسی است، در حالی که اینطور نیست […]