2019-03-31
اختلالات رفتاری در کودکان

چطور اختلالات رفتاری کودکان تشخیص داده می شود؟

اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان همه کودکان بازیگوش هستند، خیره چشم و نافرمان هستند. البته گاه به گاه!