2017-04-04
اختلال روانپریشی

آیا از اختلال روانپریشی رنج می برید؟

اختلالات روانی گروهی از بیماری های جدی هستند که روی ذهن تاثیر می گذارند. این اختلالات یا اختلال روانپریشی فکر کردن را برای فرد سخت می […]
2017-04-16
کمالگرایی

آیا کمالگرا هستید؟

آیا شخصی کمالگرا هستید؟ آیا فکر می کنید کمال گرا هستید؟ سوالی که روانپزشک ها یا روانشناس ها شاید از شما داشته باشند، اینکه آیا اغلب […]
2019-09-29

افسردگی چه اثراتی روی بدن دارد؟

افسردگی یکی از رایج ترین بیماری های روحی روانی در امریکا می باشد، و تقریبا 26 درصد امریکایی ها را تحت تاثیر قرار می دهد.