2016-09-07
اختلالات روانپزشکی

درمان در اختلالات روانپزشکی

اختلالات روانپزشکی شناخت ونحوه درمانآن بسیار می تواند به شما کمک نماید تا از یک زندگی با کیفیت برخوردار باشید وکیفیت بالاتری از زندگی را تجربه کنید
2019-07-26
THE MEANING OF TREATMENT

THE MEANING OF TREATMENT معنی درمان

THE MEANING OF TREATMENT : معنی درمان در درمان یافتن معنایی که به درمان هدف وهویت می دهد بسیار مهم ودارای رویکرد بزرگ وقویی در درمان است .
2019-08-22
درمانهای روانپزشکی

درمانهای روانپزشکی را بشناسیم

درمانهای روانپزشکی شامل انواع روشهای درمانی است که می توان آن را به طریق علمی در درمان اختلالات روانپزشکی به کار برد وشامل دارو وانواع روشهای رواندرمانی است.
2019-09-13
دیوانگی و جنون

دیوانگی و جنون

دیوانگی و جنون از اختلالات اصلی در بیماریهای روانپزشکی به شمار می رسد و اختلال به هیچ وجه جنبه ماورایی نداردو از اختلال در عملکرد ذهن ناشی می گردد.