2016-06-28
هراس اجتماعی

ویژگی های هراس اجتماعی

هراس اجتماعی دارای اجزای شناختی مسلمی است؛ مانند افکاری درباره مورد ارزیابی منفی قرار گرفتن و یا مورد انتقاد و طرد واقع شدن. در جنبه های […]
2016-06-28
تنهایی

درمان اضطراب با هیپنوتیزم یاهیپنوتیزم درمانی

هیپنوتیزم درمانی در اضطراب می تواند بسیار کاربردی وموثر باشد اگر چه نمی توان از ان به عنوان شاه کلید درمانی نام برد ولی در کنار سایر داروها موثر است.