2017-06-15
تاثیر بازی های ویدیویی روی مغز

تاثیرات بازی های ویدیویی روی مغز

بازی های ویدیویی به گفته روانپزشک چه تاثیراتی روی مغز دارد؟