2016-08-29

نارضایتی از خود

بسیاری از مشکلات ما چه در مورد خودمان وچه  درروابط وفعالیتها اجنماعی ما مر بوط به حس نارضایتی از خوذمان است زمانی که ما از خودمان […]
2016-08-30

نوازش ومحبت به فرزندان

چگونه با فرزندانمان برخورد کنیم ؟آیا محبت و نوازش فرزندانمان آنها را لوس وناز پرورده نمی کند ؟ چگونه فرزندانمان را تربیت نماییم که صدمه کمتری […]
2016-09-07

نگرانیهای جوانان

یکی از مشکلاتی که جوانان ونوجوانان با آن روبرو هستند نحوه روبرو شدن با مشکلات ورود به دنیای بزرگسالی  وچگونگی  رودرویی با تکالیف و مسئولیتهای سنین […]