2016-08-29

نارضایتی از خود

بسیاری از مشکلات ما چه در مورد خودمان وچه  درروابط وفعالیتها اجنماعی ما مر بوط به حس نارضایتی از خوذمان است زمانی که ما از خودمان […]
2016-08-30

نوازش ومحبت به فرزندان

نوازش یکی از کلیدی ترین نیاز های روانشناختی کودکان است تاثیر زیاد نوازش در سلامت روانی وجسمانی وحس رضایت در مورد خود که منجر به افزایش حس اعتماد به نفس می گردد.
2016-09-07

نگرانیهای جوانان

یکی از مشکلاتی که جوانان ونوجوانان با آن روبرو هستند نحوه روبرو شدن با مشکلات ورود به دنیای بزرگسالی  وچگونگی  رودرویی با تکالیف و مسئولیتهای سنین […]