ارباب وبرده ویا Mistress and slave
2016-09-18
چرارابطه های من همگی تبدیل به فاجعه های زندگیم میشود
2016-09-26
تنهایی

ر

خود کشی ودر واقع فکر کردن ,تهدید واقدام به خود کشی سه مورد از مسائلی هست که مرتبا در روانپزشکی باآن روبرو می شویم ویکی از سوالتی که بسیاری از همراهان فردی که در گیر این مشکل است باآن روبرو  هستند اینکه چه باید کرد.

اولین چیزی که باید بدانیم این است که بیش از ۳۰ در صد کسانی که نوعی از اختلالات روانپزشکی مانند افسردگی وگاه اضطراب شدید اختلالات دوقطبی وحملات هراس واسترس بعد از یک حادثه روبرو هستند به خودکشی وامکان آن حداقل فکر می کنند , بنابراین پرسش در مورد داشتن این افکار توسط روانپزشک ضروری است وبه هیچ وجه باعث اینکه این فکر در ذهن با پرسیدن ایجاد شود نمی گردد.

دوم اینکه باید حتی وقتی به نظر فرد ,فقط ژست خودکشی را گرفته هم به این مسئله اهمییت داد وبهترین کار تشویق بیمار به حرف زدن وتشویق به مراجعه به روانپزشک گوش دادن بدون آنکه به فرد بخاطر داشتن این افکار احساس گناه ویا سرزنش بدهیم واینکه همراهی کردن وتنها نگذاشتن بیمار واطلاع دادن به نزدیکان بیمار ودر نهایت گاها ضرورت بستری جهت جلوگیری ودرمان چرا که با بهبود حال بیمار افکار خودکشی از بین می رود.

در نهایت اینکه گاها فقط با حس همدلی واینکه به بیمار نشان دهیم که احساس ورنجش او را درک کردیم می توانیم کمک بزرگی به بیمار نماییم واینکه به بیمار اطمینان دهیم که همیشه وحتی شب در دسترس او هستیم چون بسیاری از افکار شدید وخطرناک خودکشی در حدود نصفه های شب  رخ می دهد