تکالیف زیاد مدرسه
تکلیف و مشق زیاد چه مضراتی برای بچه ها دارد؟
2019-09-15
مقابله با شکست
مهارتهای مقابله با شکست در کودکان
2019-09-20
اضطراب جدایی

اضطراب جدایی

اضطراب جدایی در سنین شروع مدرسه

اضطراب جدایی شروعش معمولا در سنین دو سالگی است

در سنین کودکی  وشیر خوارگی توجه به امنیت کودک بسیار جدی است.

حضور والدین به عنوان منبع امنیت کودک وتوجه به نیازهای جسمانی وعاطفی کودک

و همزمان با آن توجه به نیاز کودک به استقلال  حائز اهمییت است.

حضور  و پایداری مادر به عنوان منبع امنیت بسیار اهمییت دارد.

  اگر کودک  شیر خواره احساس حضور مادر را در زندگی باحس سیری ،بستر گرم ،آغوش مادر وخواب راحت تجربه نماید

وهمزمان با آن مادر به نیاز کودک به استقلال توجه نماید.

به کودک فرصت تجربه های جدید مانند گرفتن قاشق غذا وبازی با کودکان دیگر وکسب استقلال را بدهد.

وکودک در واقع از فاصله گرفتن از مادر دچار ترس نگردد

در واقع کودک حضور مادر را در زندگی خود به عنوان منبع امنیت وپایداری تجربهمی نماید.

کودک به گفته جان بالبی از فرایند وابستکی به مرحله دلبستگی پایدار می رسد

این کودکان مادر را در ذهن خود به عنوان منبع امنیت عاطفی تجربه می کنند

این کودکان می توانند به راحتی وارد مرحله کسب خودمختاری واستقلال شوند

وپایه های حس اعتماد به نفس وعزت نفس در سنین نوجوانی وبزرگسالی شکل می پذیرد .

در صورتی که کودک  از تجربه حضور وپایداری مادر در سنین شیر خوارگی محروم گردد.

ویا به علت جابجایی سرپرستهایی که از کودک نگهداری می نمایند حس پایداری عاطفی  را تجربه ننمایند

ویا والدین مضطرب ونگران به کودک تجربه کسب استقلال وگرفتن فاصله را ندهند

مانند ممانعت در کودک جهت کسب فعالیتهای استقلال طلبانه کودک ،یا خوابیدن کودک بیش از یک ونیم سالگی در بستر والدین .

کودک وارد مرحله دلبستگی ایمن نمی گردند ودر عوض دچار وابستگی ناپایدار می گردند.

این کودکان معمولا مراحل جدایی مانند رفتن به مدرسه ویا حضور در مهد کودک را به تنهایی تاب نمی آورند

ودر سنین بزرگسالی ممکن است تمایل شدیدی به چسبندگی به شریک زندگی خود وترس از رها شدگی وخیانت داشته باشند. ویا برعکس از ایجاد وکسب صمیمیت ناتوان باشند.

آیا کودکان بیش فعال اضطراب می گیرند؟

آیا با ورزش می توان اضطراب را کم کرد؟

فوبیای مدرسه یا ترس کودکان از رفتن به مدرسه

تکلیف ومشق زیاد چه مضراتی برای بچه ها دارد؟

اضطراب جدایی

به گفته روانپزشک شریعتی  این کودکان از ورود به مدرسه وفاصله گرفتن از والدین بشدت هراس دارند

و تمایل شدیدی به چسبیدن به والدین خود دارند

در عین اینکه نمی توانند از والدینشان فاصله بگیرند بشدت ناراحت وخشمگین هستند.

روش مدارا کردن با این کودکان این است که باید زمانی که والدین قرار است از آنها فاصله بگیرند وزمان برگشت را به خوبی به کودک اطلاع داده وبه کودک در مورد حضور وپایداری والدین اطمینان داد.

چرا شبکه های اجتماعی وکودکان یک مساله بزرگ برای والدین شدند؟

چطور حس مسئولیت پذیری کودکان را بالا ببریم؟