سلامت روانی
آرامش روان
2019-07-18
درمان رفتاردرمانی وشناخت درمانی
رفتاردرمانی و شناخت درمانی
2019-07-19
رواندرمانی

psychoanalysis

روانکاوی چیست؟ وچه تفاوتی با رواندرمانی چیست؟

در روانکاوی فرد مراجع صرفا جهت آگاهی از ویژگیهای شخصیتی وابعاد نا خودآگاه خود به روانکاو مراجعه می نماید.http://drkamranaskari.ir/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8cpsychoanalysis/

در این اقدام فرد صرفا نیازمند شناخت خود وآگاهی بیشتر از صفات شخصیتی خود است.

در روانکاوی فرد ممکن است صرفا می خواهد خودش را وبرخی رفتارهایش یرایش آشکار تر گردد.

بسیاری از افرادی که از روانکاوی استفاده می کنند از این راهکار برای بهبود وارتقا شخصیت خود  استفاده نموده.http://drkamranaskari.ir/famous-people-with-bipolar-disorder/

بسیاری از هنرمندان ،

مانند نویسندگان،

شعرا ،

وهنرپیشه ها  ،وسلبریتی ها

وهمچنین مدیران عالی رتبه

وسیاستمداران

 وخود روانپزشکان و روانکاوان

ممکن است از این رخداد استفاده نمایند.

 این راهکار می تواند با شناخت مراجعه در مورد خود باعث بهبود عملکرد شغلی اجتماعی وحرفه ای فرد شود.

رواندرمانی، یک درمان با کمک به بیمار در جهت شناخت نقاط ضعف وقوت فرد است.

ودارای یک طیف درمانی وسیع از رواندرمانی حمایتی،

که درآن درمانگر از دادن توصیه

وحتی درمان دارویی

وبهبود وضعیت محیطی فرد

وکمک در جهت بهبود روابط خانوادگی ودوستان

وحتی شغلی است.

ودر جهت دیگر رواندرمانی با اصول روانکاوی یاpsychotherapy است.

در وسط این طیف رواندرمانی شناختی ورفتاری  ورواندرمانی فشرده درمانی  یاISTDP است.http://drkamranaskari.ir/%d9%85%d8%b3%d8%ae-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%ae-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa/

رواندرمانی شناختی رفتاری با کمک در شناخت ویژگیهای رفتاری فرد وتمرین در جهت تغییر رفتاریست.

ودرمان فشرده روانکاوی

INTENSIVE SHORT TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY

است.

“در این درمان با پایه روانکاوی،

به جهت فشرده وسریع بودن درمان وفعال بودن روانکاو،

روانکاو به سرعت ودر همان ابتدا به مکانیسم های دفاعی ناکارآمد بیمار حمله نموده،

بیمار به سرعت از مشکلاتش آگاه می شود .

وبعلت سرعت وفعال بودن روانکاو در هزینه وزمان به شدت صرفه جویی می شود.

این نوع درمان نیازمند توانا وحرفه ای بودن رواندرماگر در شناخت سریع مکانیسم های ناکارآمد بیمار،

توانایی وقدرت در جهت شکست این مکانیسم های ناکارآمد است

وبیمار به سرعت تغییر را در خود احساس می نماید.

رواندرمانگری که از این روش استفاده می نماید حتما باید در انجام اینکار مسلط باشد.”

دکتر کامران عسکری رواندرمانگری که می تواند با این روش با سرعت و کاهش هزینه  شما را با تغییر شگرفی در خودتان آگاه نماید.