دیوانگی و جنون
دیوانگی و جنون
2019-09-13
درمان مشکلات روحی وروانی
درمان مشکلات روحی وروانی
2019-09-15
رسانه وروانپزشکی

رسانه وروانپزشکی

رسانه وروانپزشکی  وتاثیراتش

رسانه ها تاثیر بزرگی بر آگاهی مردم در شناختاختلالات روانپزشکی

ونحوه روبرو شدن با مشکلات روانی در خود ودیگران  دارد.

ونحوه باز خورد اجتماعی آنها در مواجهه با اختلالات روانپزشکی بازی می کند

به گفته روانپزشک خوب تهران نقش موثر سینما ورسانه در پر ابهام نشان دادن اختلالات روانپزشک وروانپزشک هراسی

وترس ابهامی که مردم در مواجه با بیمار مبتلا به اختلالدیوانگی وجنوندارند

را می توان ناشی از عملکرد رسانه وخصوصا سینما دانست.

واگرچه باعث ایجاد رنج ودرد در افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی گردیده است

باعث پر رونق شدن سینمای پر رمز وراز مشکلات روحی گردیده است.

یکی از آسیبهای جدی بر پیکره مشکلات روانپزشکی که توسط رسانه ایجاد گردیده است

ایجاد استیگما یا بدنامی در مورد اختلالات روانپزشکی است

اگر چه از جنبه ای رسانه وروانپزشکی مردم را با حضور ووجود اختلالات روانپزشکی در جامعه

واینکه این اختلالات به نحوی همه گیر است آگاه نموده

ولی گاها تاثیرات مخربی بر روی مخاطبان در مواجهه با این قبیل اختلالات داشته است .

به نحوی کهرسانه وروانپزشکی گاها باعث ترس افراد در حضور در مطب روانپزشکی

و صحبت کردن از مشکلاتشان گردیده است.

در صنعت سینمای هالیوود نام سینما با بسیاری از مشکلات روانپزشکی

وپر ابهام کردن درمان روانپزشکی عجین است .

فیلمهای پرآوازه ای مانند بر فراز آشیانه فاخته یا به نام شناخته شده تر دیوانه از قفس پرید درخشش  استانلی کوبریک

وهویت وسرگیجه آلفرد هیچکاک ،قوی سیاه ،متدهای خطرناک و عوارض جانبی ،

سه چهره سیبل و اقامتگاه ، سکوت بره ها و دیوانگی تنها قسمت کوچکی از آثارهالیوود را شامل می گردد

که مستقیما از اختلالات روانپزشکی نام برده والبته اختلالات روانپزشکی را گاها بسیار پر رمز وراز کرده است .

به گفته روانپزشک شریعتی شاید اکنون زمانی است که سینما باید به روانپزشکی ادای دین نماید

ودر واقع با شناخته تر شدن اختلالات روانپزشکی ودرمان آن رسانه وروانپزشکی ادای فریضه نماید

وبه این دسته بزرگ افرادی که  از این اختلالات رنج می برند

عملکرد روانپزشک ونحوه درمان وهمچنینتفاوت روانپزشک و متخصص مغز واعصاب را بهتر مشخص کند

وهمچنین بین دو دسته بزرگ اختلالات روانپزشکی

روانپریشیاسکیزوفرنی و اختلالات روان نژندی یا اختلالات عصبی تفاوتهای اصلی را قائل شود