روانشناسی رنگ در محیط
تاثیر رنگ ها روی روح و روان
2017-11-19
تاثیر استرس روی پوست
آیا استرس پوست را خراب می کند؟
2017-11-26
آیا خشونت مسری است؟

آیا خشونت مسری است؟

مسری بودن خشونت :

نظریه هایی نشان داده است که اعضای یک گروه چطور در معرض تغییر رفتار و یا دیدگاه هایشان قرار می گیرند، اغلب هم منجر به تصمیم گیری های گروهی می شود. این موضوع را می توان به عنوان یک موضوع روانشناختی مسری در نظر گرفت.

اما در مورد خشونت ، آیا ممکن است رفتارهای خشونت آمیز هم مسری باشد؟!

محققان در تحقیقاتی که داشته اند اظهار می کنند دو نوع رفتار خشونت آمیز می باشد که ممکن است مسری باشد یا نباشد :

خشونت پیشگیرانه که نشان دهنده یک حمله و عصبانیت هدف گرا و برنامه ریزی شده می باشد. خشونت واکنشی هم در پاسخ به تهدید یا حمله ای از طرف دیگری رخ می دهد، که در پاسخ به رفتارهای تهاجمی می باشد.

مثلا در برخی تحقیقاتی که شده است، دوقلوها می توانند با هدف خاصی در اشتراکاتشان تغییراتی دهند و کاملا متفاوت روی کاری که می خواهند انجام دهند متمرکز شوند.

محققان اعلام کرده اند که روی دوقلوهایی که از یک جنس یعنی دو دختر یا دو پسر هستند، تحقیقاتی انجام دادند. به مدت ۳ سال روی این ۴۵۲ دوقلوها تحقیق کردند و سطوح مختلف خشونت و عصبانیت را در آن ها، و نیز والدین شان اندازه گیری کدند. نتایجی که از این تحقیق به دست آمد نشان می داد که :

آیا خشونت مسری است؟

اثرات مخرب هردو خشونت پیشگیرانه و واکنشی دیده شده، مثلا دوقلوهایی که خوشنت پیشگیرانه داشتند، در هنگام عصبانیت بیشتر همین رویه پیشگیرانه را در پیش می گرفتند. آن هایی هم که برخورد واکنشی داشتند، بزرگتر که شدند با همین رویه بزرگ شدند. این موضوع به این منظور انجام شد که گفته شود هر دو فرم عصبانیت و خشم بین دوقلوها کاملا مسری و انتقال پذیر بوده است.

زمانی که مطالعه روی برخی محدودیت ها ذکر شد، مهمترین پیامدهایی که از علل و مداخلات احتمالی رفتارهای تهاجمی برداشت می شد، به شرح زیر بود :

والدینی هم می باشند که می توانند در گسترش رفتارهای تهاجمی بین خواهر و برادر در دوران کودکی موثر باشند. به عبارتی با ترکیبی از مدلسازی رفتارهای منفی می توانند این اجبار را در رفتارهای خصمانه به وجود آورند. در چنین شرایطی حتی در صورتی هم روابط بین خواهر و برادر در شرایط متعادلی باشد و رفتارهای تهاجمی در سطح متوسطی داشته باشند، باز هم می تواند جای رشد داشته باشد و بیشتر شود.

به همین دلیل ابتدا والدین هستند که نقش بسیار تعیین کننده ای در کنترل چنین رفتارهایی دارند و می توانند در توسعه یا کاهش این رفتارها موثر باشند.