دعواهای زناشویی
2020-01-16
افسردگی و درد
مشاوره برای درمان افسردگی خوبه ؟
2020-01-19

افزایش عزت نفس

افزایش عزت نفس وفاکتورهای موثر برآن :

چه عواملی بر  افزایش عزت نفس  ما موثر است؟

بنابه گفته روانپزشک خوب در تهران عزت نفس ما به فاکتورهای متعددی ارتباط دارد:

1-از عواملی که در عزت نفس ما نقش بسیاری دارد نوع تاثیر والدین ومحیط  زندگی  در کودکی ما است.

اگر در کودکی با ما رفتار مناسبی نموده باشند وبه ما این حس را بدهندکه برای محیط زندگی وخانواده ما دارای ارزشیم

ما بدون اینکه نیاز به تلاش زیادی داشته باشیم از عزت نفس خوبی برخوردار هستیم.

برعکس اگر در کودکی  برخورد نامناسبی با ما شود وما مورد تنبیه وسرزنش های زیادی قرار گرفته باشیم،

این پیام به ما القا شده است که حتما موجودات مزاحم ویا ناخوشایندی هستیم وقطعا از بابت عزت نفس آسیب دیده ایم.

2-اگر در زندگی کودکی این شانس را نداشتیم که از یک محیط حمایت گر که برای ما ارزش قائل باشد برخودار باشیم،

می توانیم با توجه به افکار مان وروشی که با خود برخورد می کنیم از عزت نفس بهتری برخوردار شویم.

ما معمولا براساس نوع برخوردی که از کودکی با ما شده است با خودمان برخورد می کنیم

اگر در کودکی همیشه رفتارها وعملکرد ما زیر سوال رفته ویا بخاطر انتخاباتمان مورد سرزنش قرار گرفتیم،

در حال حاضر  هر انتخابی را که می کنیم خودمان درستیش را زیر سوال می بریم ویا خودمان را سرزنش می کنیم.

تجربه دوست داشته شدن در عزت نفس

حمایت از کودکان

مهارتهای مقابله با شکست در کودکان

علایم کمبود اعتماد به نفس در مردان چیست؟

 

روانپزشک شریعتی در ادامه می افزاید:

وقتی مکررا در کودکی رفتارهای ما وانتخابهای ما مورد تردید توسط محیط قرار گرفته باشد

ویا ما مورد سرزنش وتمسخر قرار گرفته باشیم.

ما در بزرگسالی نسبت به رفتار سایرین بیشتر حساس می باشیم وهر رفتاری را نوعی تمسخر  ویا سرزنش قلمداد می کنیم.

ودر واقع ما ذهنیت خودمان که برگرفته از محیط کودکیمان است ودر ذهن ما نقش بسته است را به محیط زندگیمان نسبت می دهیم.

بنابراین مرتبا خودمان را ناخودآگاه سرزنش می کنیم ویا نظرات خود را مورد تردید قرار می دهیم

ولی گمان می کنیم که این محیط است که با ما این رفتار را می کند.

روانپزشک تهران در ادامه می افزاید:

استفاد ه از تکنیک هایی مانند ذهن آگاهی یا mind fullness  ویا مشاوره با یک رواندرماگر  با تجربه

می تواند به ما در آگاهی از ذهنیتمان وتغییر نگرشی که در عزت نفس ما موثر باشد را ایجاد کند.

خودآگاهی ذهن چیست؟

نشانه های سو استفده عاطفی از کودکان

برای چه حسودی می کنیم؟

گرسنگی واقعی باعاطفی چه فرقی دارد؟

بنابراین با تغییر دادن ذهنیتمان در مورد خود وپذیرش انتخاب  وتایید کردن دیدگاهایمان ،

همراه با پذیرفتن مسئولیتی که انتخابمان بر دوشمان می گذارد می توانیم در افزایش عزت نفس خود موثر باشیم