مراقبت از کودکان
2019-09-03
اختلال افسردگی مداوم
اختلال افسردگی مداوم چیست؟
2019-09-08
نیازعاطفی

نیازعاطفی

تاثیرتوجه به نیازعاطفی  زوج در روابط

نیازعاطفی وتاثیرآن در روابط زوج

نیازعاطفی زوج در روابط وتوجه به این نیاز می تواند جایگاه بسیار مهمی در کیفیت روابط عاطفی آنها بازی نماید .

اهمیت توجه به حس رضایت در رابطه عاطفی چالش مهمی در رابطه ایجاد می کند.

از نظر روانپزشک شریعتی :

باید توجه کرد که یک رابطه خوب نیاز به توجه وبرطرف کردن بحرانهای رابطه دارد

ومانند یک خانه که با گذشت زمان باید به آن رسیدگی شود در روابط عاطفی هم توجه وتقویت وبهبود مهارت ارتباطی زوج نقش مهمی در ایجاد حس سعادت وخوشبختی زوج دارد.

از نظر روانپزشک تهران :

توجه به نکاتی که گاها کم اهمیت  به نظر می آید می تواند اثر عمده ای در شادمانی زوج  وبهبود روابط آنها بازی نماید.

در ابتدا باید توجه کرد که یک رابطه خوب دارای سه جنبه حس صمیمیت ،جذابیت واعتماد می باشد .

وعلاوه بر این سه جنبه باید به ویژگیهای  شخصیتی زوج توجه کرد.

برای مثال وقتی همسر شما دارای شخصیت دیداری است شما می توانید به عنوان یک هدیه برای او یک دسته گل زیبا ویا یک لباس زیبا را هدیه بگیرید

ولی اگر دارای شخصیت شنیداری است از گرفتن یک کتاب شاید رضایت بیشتری کسب نماید

واگر شخصیت لمسی دارد از نوازش شما بیشتر خشنود خواهد شد.

از جنبه دیگر بنا به نظر روانپزشک خوب نیاز زنان به همسری شنونده وهمدل  وتوجه به نیاز عشق وامنیت

ودر مردان نیاز به حس قدرت واقتدار

واینکه این دو نیاز  همواره دارای ساختار متوازن است ،

یعنی زنی که در زندگی از همسرش احساس عشق وامنیت را دریافت نماید به همسرش حس قدرت واقتدار می بخشد،

وبرعکس مردی که در زندگی  حس قدرت  واقتدار را داشته باشد به همسرش حس عشق وامنیت را می دهد.

لذا در یک رابطه خوب  توجه به نیاز طرف مقابل می تواند نیاز همسر را برآورده نماید وگاها با یک چرخش متناسب می توان ساختار یک ازدواج متزلزل را بهبود بخشید.

مقاله های مرتبط:

http://drkamranaskari.ir/toxic-thoughts-can-destroy-relationship/

http://drkamranaskari.ir/marital-relationship-threats/

http://drkamranaskari.ir/relationship/

http://drkamranaskari.ir/touching-making-healthier-partners/

http://drkamranaskari.ir/intimacy-in-relationship/

http://drkamranaskari.ir/ways-to-keep-a-mans-attention/

http://drkamranaskari.ir/how-can-sexual-function-be-improved/

http://drkamranaskari.ir/sex-relationship/