صمیمیت
صمیمیت در روابط
2019-08-29
شبکه های اجتماعی و کودکان
چرا شبکه های اجتماعی و کودکان یک مساله بزرگ برای والدین شدند؟
2019-09-01

مشکلات کودک

مشکلات کودک ونحوه روبرو شدن با این مشکلات

والدین معمولا با چندین مشکل در تربیت کودکان روبرو هستند

ونحوه حل مشکلات کودک وتربیت صحیح در مورد بچه ها یکی از دغدغه های جدی والدین است.

چگونه می توان بهترین روش را در تربیت کوذک اعمال کرد؟

از نظر روانپزشک شریعتی :

در ابتدا باید به چندین فاکتور در مورد کودکان توجه نمود،

اولین وشاید مهم ترین نکته این است که

به گفته فروید “تربیت همچون تازیانه ای است که بر دوش کودکان نواخته می شود گاها زخم های به جا ماندنی از خود برجای می گذارد ولیکن متاسفانه ازآن گریزی نیست .”

در نهایت بنا به نظر روانپزشک  شریعتی :

تربیت به نحوی ایجاد تغییر در منش ونحوه برخورد کودک با دنیای پیرامونش است ،

بنا به نظر فروید “تربیت وتمدن قدری ما را روان نژند می کند وچاره ای ازآن نیست “

زمانی که ما کودکانمان را تربیت می کنیم باید به این نکته توجه کنیم که

کودکان سرشت متفاوتی دارند وبه هیچ وجه نمی توان از یک نسخه کلی برای تربیت همه کودکان  وبرخورد بامشکلات کودک استفاده نمود .

جایگاه کودک در میان خواهر وبرادر وسرشت کودک منحر به تفاوت در خلقیات  ومنش کودک می شود .

بهترین دلیل بر این ادعا خود والدین هستند که

متوجه می شوند کودکانشان با وجود اینکه در نحوه تربیت یک روش نسبتا ثابت را استفاده کرده اند بسیار در خلقیات وروحیات متفاوتند

از نظر روانپزشک تهران:

در تربیت کودکان باید حتما شفقت ومهر ورزی داشت

 واینکه آنها  در واقع موجودات کوچک ضعیف وآسیب پذیری هستند را به یاد داشت.

کودک ومشکلات کودک در جوی صمیمانه وامن بسیار بهتر درمان می گردد.

در برابرمشکلات کودک والدین باید هوشیارانه ومسئولانه و با توجه به شرایط محیطی وسرشتی کودک

و از موضعی مقتدرانه ولی بدون خشونت وبصورت هماهنگ با یک دیگر برخورد نمایند .

به قولجبران خلیل جبران “کودکان ما متعلق به ما نیستندآنها متعلق به آینده وفردا هستند.”

وزمانی که ما  نتوانستیم بامشکلات کودک به درستی برخورد کنیم ،

مشاوره وکمک گرفتن از یک روانپزشک خوب بسیار کارساز است.

http://drkamranaskari.ir/child-problem/

http://drkamranaskari.ir/communicate-with-a-1-2-year-old-kid/

http://drkamranaskari.ir/adhd-disorder-in-kids/

http://drkamranaskari.ir/increasing-childrens-responsibility/

http://drkamranaskari.ir/coping-with-stress-and-autism/

http://drkamranaskari.ir/behavioural-disorders-in-children/

http://drkamranaskari.ir/benefits-of-storytelling-for-kids-2/

http://drkamranaskari.ir/why-kids-cry/

http://drkamranaskari.ir/ways-to-boost-your-childs-self-esteem/

http://drkamranaskari.ir/parenting-principles/

http://drkamranaskari.ir/the-importance-of-childrens-affection/

http://drkamranaskari.ir/childhood-depression-symptoms/

http://drkamranaskari.ir/music-therapy-for-kids/

http://drkamranaskari.ir/what-to-do-with-children-swearing/

http://drkamranaskari.ir/eating-tips-for-children/

http://drkamranaskari.ir/children-emotional-abuse/

http://drkamranaskari.ir/child-problem/

http://drkamranaskari.ir/adhd-and-video-games/

http://drkamranaskari.ir/physical-education-for-autism/

http://drkamranaskari.ir/benefits-of-play-therapy/

http://drkamranaskari.ir/sports-for-autism-kids/