2019-06-13

آیا ما مهربانیم یا متوقع؟

  مهربانی مهرورزی متوقع بودن خشمگین بودن تعارفی بودن ومهر طلبی
2019-11-01
توجه طلبی

توجه طلبی

توجه طلبی ونیاز به توجه یکی از نیاز های بنیادی انسانی است وافراد در سنین مختلف برای در یافت توجه می توانند دست به رفتار های مختلفی بزنند.