2016-07-23
پانیک

حملات هراس یا پانیک

پانیک یا حمله هراس یکی از ترسناک ترین اختلالات اضزابی در بیماریهای روانپزشکی می توان نام برد ولی آگاهی از ماهیت بی خطر بسیار مفید است
2016-07-28

روابط عاطفی

روابط عاطفی خوب در زوجین می تواند باعث بهبود وعمیق شدن رابطه کاهش تنش وکاهش خرده گیری وخشم وبهتر شدن کیفیت رابطه جنسی گردد.
2016-07-28
پایان یک رابطه

سوگواری در پایان یک رابطه

سوگواری در پایان هر نوع رابطه عاطفی از الزامات بهبود در سلامت روان فرد است که دارای یک سری باید ها ونبایدها است چگونه پس از اتمام یک رابطه می توانیم با انجام یکسری اصوا وبایدها ونبایدها از روان خود محافظت کنیم تا بتوانیم در شرایط خوبی قرار بگیریم پس با انجام توصیه های روانپزشک خوب در تهران به خودمان کمک نماییم.
2016-08-07
عشق در یک نگاه

عشق در یک نگاه

عشق در یک نگاه یکی از پر جذبه ترین ورمانتیک ترین انواع عشق است که بسیاری از عشاق را در دام خود اسیر کرده ولی چقدر می توان به این نوع عشق اعتماد کرد.