2016-07-23
پانیک

حملات هراس یا پانیک

پانیک یا حمله هراس یکی از ترسناک ترین اختلالات اضزابی در بیماریهای روانپزشکی می توان نام برد ولی آگاهی از ماهیت بی خطر بسیار مفید است
2016-09-07
اختلالات روانپزشکی

درمان در اختلالات روانپزشکی

اختلالات روانپزشکی شناخت ونحوه درمانآن بسیار می تواند به شما کمک نماید تا از یک زندگی با کیفیت برخوردار باشید وکیفیت بالاتری از زندگی را تجربه کنید
2019-08-23
درمان اضطراب

اضطراب

برای درمان اضطراب نیاز است در ابتدا به درستی آن را شناسایی کنیم زمانی که اضطراب خود را بشناسید می توانید آگاهانه باآن بجنگید وآن را کاهش دهید.
2019-09-13
دیوانگی و جنون

دیوانگی و جنون

دیوانگی و جنون از اختلالات اصلی در بیماریهای روانپزشکی به شمار می رسد و اختلال به هیچ وجه جنبه ماورایی نداردو از اختلال در عملکرد ذهن ناشی می گردد.