ترس ووسواس
استرس زنگی من را فلج کرده چه کنم؟
2016-09-26
عاشق، چگونه می توان یک فرد را عاشق خودمان کنیم؟
2016-10-01

نوازش ومحبت به فرزندان

چرا گاهی متوجه انتخابهای خوم نیستم؟

چطوری تصمیم های منطقی تری بگیرم؟

روابطم را چطوری بهبود بدم؟

چطور تحملم را بیشتر کنم؟

حس می کنم اعتماد به نفس ندارم چیکار کنم؟

تو انجام تصمیماتم وکارهام حس ضعف وترس دارم چه کنم؟

چطوری استرسهام را کم کنم؟

مشکلاتم را چطور حل کنم؟

دوستام حس می کنند کن اونها را نمی فهمم چه بکنم؟

چطوری بین چند تصمیم تصمیم بهتری بگیرم؟

تمام این پرسشها در روشهای یادگیری مهارتهای اجتماعی قابل بهبود است .