آیا حق دارم موبایل همسرم را چک کنم؟
2016-08-26
فرزندان عقب مانده
فرزندان طلاق
2016-08-29

تگرانی بیماران وهمراهانشان از طولانی بودن وغیر قابل پیش بینی بودن بیماریهای روحی در کنار شایعات اشتباه مربوط به اعتیاد به دارو تاثیر آسیب زای دارو  وحتی بدتر شدن حال بیمار با مصرف داروهای روانپزشکی  از جمله مشکلات رایج درمانی است.

چرا انتظارات بیماران در مورد درمان سریع وقطع سریع درمان برای بیماران ایجاد ناکامی می کند ؟

بهتر است به سه بعد بیماریهای روحی  اشاره ای نمایم

اولین جنبه وجود عامل ارث در بسیاری از مشکلات روانشناختی وقتی از عوامل ارثی سخن می گوییم به رشته  های باریک کروموزومی وتاثیر ژنها اشاره داریم واینکه هنوز هیچ روش کاملا شناخته شده وپذیرفته ای برای خاموش کردن این موتورهای کوچک  نداریم که با تولید مواد  پروتینی خاصی  در ایجاد بیماری  نقش  دارند  بنابراین در صورتی که این ژنها نقش موثری در بیماری داشته باشند داروها صرفا از قدرت عملکرد آنها کم نموده وآسایشی برای بیمار در طول مدت درمان ایجاد می نمایند تا در کنار درمان مناسب بتواند از شرایط یک زندگی سالم بهره ببرد.

دومین جنبه بیماریهای روانشناختی جنبه محیط بیمار است این محیط مجموعه چیز هایی است که بیمار مرتبا با آن سر وکار دارد از اقوام ونزدیکان ومحیط زندگی واطراف فرد که گاه می تواند در شعله ور شدن بیماری نقش موثری داشته باشد.

سومین جنبه  عوامل روانشناختی ومجموعه باورها اعتقادات  ارزش گذاریها روش تربیتی ونوع نگاه بیمار به خود بیماریش ودنیای اطرافش وروش مدارا وحل مشکلاتش است .

بنابراین می توان فهمید که بهبود یک بیمار روحی مانند دوباره رشد وتربیت دادن یک انسان وقت گیر وزمان بر  وطولانی است, ودر کنار این مشکلات گاها مشکلاتی مانند ترس بیمار واطرافیان از مراجعه ودرمان به  روانپزشک  را هم می توان اضافه کرد, که روند درمانی را دچار دست اندازهای سخت ومشکل وگاه غیر قابل حل می نماید.