هراس اجتماعی
خود ارضایی در جوانان
2016-09-03
روان درمانی
درمان در اختلالات روانپزشکی
2016-09-07

یکی از مشکلاتی که جوانان ونوجوانان با آن روبرو هستند نحوه روبرو شدن با مشکلات ورود به دنیای بزرگسالی  وچگونگی  رودرویی با تکالیف و مسئولیتهای سنین جوانی است , این نگرانیها از نگرانی در مورد ظاهر  خود مورد مقبولیت وتایید قرار گرفتن در گروه هم سنهای خود تا نگرانیهایی مانند دلمشغولیهای جنسی وترسهای جنسی ونگرانی از بابت آینده خود ونحوه روبرو شدن باآینده نامعلوم ومبهم است.

مهمترین وظیفه ای که به عهده والدین نوجوانان است آماده سازی آنها برای روبرویی با دنیای بزرگسالی و دادن امید واری معقول ومنطقی به نوجوان است واین بستر با دادن حس اعتماد به نفس به کودک  احترام گذاشتن به کودک وهمراهی او در این گذر پر تلاطم است  ونشان دادن این نکته که بزرگسالان هم کامل وبی نقص نیستند واین کار با گفتن کلمه نمی دانم در مواردی که اطلاعات لازم در مورد سوال کودک ونوجوان نداریم  عذر خواهی کردن از او بابت اشتباهات خودمان  به نوجوان واینکه ما قرار است بهترین کاری که برایمان ممکن وامکان پذیر است را انجام دهیم ومی توانیم عدم قطعیت را برای خودمان ونوجوانمان بپذیریم وهدایت نوجوان برای گرفتن مشاوره در موارد سخت ودشوار است.