فرزندان عقب مانده
فرزندان طلاق
2016-08-29
نوازش ومحبت به فرزندان
2016-08-30

بسیاری از مشکلات ما چه در مورد خودمان وچه  درروابط وفعالیتها اجنماعی ما مر بوط به حس نارضایتی از خوذمان است زمانی که ما از خودمان وشرایطمان ناراضی هستیم معمولا بیشتر نگران قضاوت دیگران از خودمان می باشیم زودتر می رنجیم وخشم وبحرانهای عاطفی واحساسی بیشتری را در مورد خودمان در روابطمون وشغل وتحصیلمان تجربه می کنیم, چگونه می توانیم این حس نا خوشاینذد را در خودمان تخفیف بدهیم

پذیرش ,زمانی که ما واقعیت وجودی خودمان را به عنوان یک انسان با تمام کمی وکاستی نکات منفی ومثبت بپذیریم میزان توانایی واقعی خود در کنترل امور را بپذیریم وعدم توانایی در تغییر گذشته مان وپیش بینی آینده را بفهمیم ونسبت به خود واینکه حتی در مورد شادی خودمان مسیولهستیم را درک کنیم می توانیم از حس بهتری در مورد خودمان برخوردار شویم ودر واقع با خودآشتی کنیم.

زمانی که ما در الان واینجا هستیم ودر واقع با نفس زندگیمان در ارتباط می باشیم بدون تاسف از گذشته به اتمام رسیده وبدون نگرانی غیر واقعی از آینده نامعلوم می توانیم صلح وآرامش درونیمان را تجربه کنیم.