ترس از تنهایی
2016-08-25
آیا حق دارم موبایل همسرم را چک کنم؟
2016-08-26
اضطراب

مسخ واقعیت ومسخ شخصیت

تعارفی بودن یا مهر طلبی یکی از شاخصه ها وخصوصیات مشخصه وبرجسته فرهنگ ایرانی ما است ما از دیر باز به عنوان مردمی تعارفی  در نزد خودمان ودیگران شناخته شده ایم ولی ریشه این فرهنگ از کجا می آید وچرا ما باید این مشکل را در خود حل نماییم وچگونه ؟

قطعا شما هم کم وبیش با این مشکل که گاهی پاسخ در خواست دیگران را دادن برایتان سخت ودشوار بوده روبرو شده اید  ومتوجه شده اید که اگر بخواهید جواب رد به خواسته دیگران بدهید با همان رنجی روبرو می شوید که اگر جواب مثبت بدهید , چرا که اگر علی رغم میلتان جواب مثبت به خواسته بدهید دچار سرزنش خودتان بابت اینکه چرا اینقدر ناتوان در رد کردن در خواست نامعقول  دیگران هستید واینکه دیگران در مورد شما چه فکری کرده اند که می توانند این خواسته ها را از شما داشته باشند , واگر جواب منفی بدهید از اینکه مورد قضاوت منفی از طرف مقابل قرار بگیرید ونفی و طرد شوید واینکه چرا قدری از تمنیات خودتان به نفع دوستتان کناره نکشیدید  خود را مورد اعتاب وسرزنش قرار می دهید چاره کار چیست؟

قطعا ریشه این مشکل در میل بیش از حد وناخواسته ونیمه آگاهانه خودتان در سرزنش خودتان است وراه حل هم کم کردن ودست برداشتن از سرزنش خودتان وپذیرش خودتان می باشد.