چرا مشکلات روحی به سختی درمان می شوند؟
2016-08-26
نارضایتی از خود
2016-08-29
فرزندان عقب مانده

متاسفانه در ازدواجهای نا موفق که منجر به طلاق می گردد ما با نگرانی در مورد فرزندانی که در این ازدواج شکست خورده به جا مانده اند روبرو هستیم واینکه چگونه این مهمانان به جا مانده از یک رابطه تمام شده را بدون آسیب  بتوانیم از این گذر گاه سخت برهانیم .

نکات مهمی که در مورد فرزندان طلاق بسیار مهم است این است که فرزندان به جا مانده از یک رابطه تمام شده هرگز نمی توانند برای خود پدر ومادر دیگری اختیار کنند بنابراین آنها را وارد کشمکشکهای طلاق ننماییم وبا آنها در مورد اشتباهات پدر ومادر شان صحبت نکنیم چرا که این آسیب بزرگی را به آنها وارد می کند بهتر است کودکان حق انتخاب با والدین را داشته باشند وامکان ارتباط وتماس با پدر ومادر را از آنها صلب نکنیم ودر هر حالت بهترین گزینه شرایطی است که حداکثر رفاه وامنیت کودک حفظ گردد.

وهمیشه این نکته را به یاد داشته باشیم که ما در برابر فرزندان خود مسیول هستیم وباید تلاش کنیم بهترین دوست او باشیم ولی فرزند ما نه می تواند ونه باید دوست ما باشد