چطوری به خودم کمک کنم؟
2016-09-26
تردیدوشک،با تردید هایم چه کنم؟
2016-10-01

آیا عشق ابدی وجود دارد؟چگونه می توانیم یک نفر را عاشق خودمان نماییم؟آیا ما واقعا عاشق می شویم؟

اگر عاشق می شویم چرا کسی که ما عاشقش بودیم بعد از مدتی برایمان یکنواخت می شود؟

آیا می توان یک عشق را ابدی وجاودانه کرد؟

چگونه می توانیم فردی را عاشق خودمان کنیم؟

چگونه می توانیم یک عشق را جاویدان وهمیشگی کنیم؟

سوالاتی از این قبیل یکی از سوالات همیشگی تفریبا تمام افراد است ،ولی در واقعه عشق وعاشق شدن یک فرایند گذرا است .

زمانی که فرد رفتاری وظاهری خوشایند که با آنچه در ذهن ما میگذرد داشته باشد ما در گیر احساس عاشقانه نسبت به او میشویم .

در این زمان بخاطر افزایش ماده دوپامین در مغز ما از حس شادی وخوشحالی وتغییر حال خود که برایمان لذت بخش است آگاه می شویم ولی متاسفانه این حس چون تنها یک احساس است ظرف ۶ ماه تا ۲ سال کم کم محو میگردد .

در این زمان ما با واقعیتهای بیشتری که در فرد است آگاه می شویم در این زمان میزان دوپامین در مغز  ناشی از این احساس به وضعیت قبل بر می گردد.

وما نسبت به فرد با دید نقادانه نگاه می کنیم اگر فرد برای ما دارای فاکتورهایی مانند صمیمیت که درآن فاکتور جنسی اهمییت چندانی ندارد وناشی از شباهتهای ما است باشد ما از رابطه خودمان کماکان لذت می بریم وراضی هستیم .

ودر این میان فاکتور اعتماد وصداقت دارای ارزش  پایداری واستحکام را بطه است.

رابطه عاشقانه با گذر زمان خواه نا خواه دچار تغییر می گردد ونمی تواند مانند ابتدای ازدواج وایجاد را بطه همیشه دارای شور وشوق آتشین باشد .

 ولی اگر در انتخاب رابطه از معیار های درست استفاده شود وفرد آگاهانه  دست به انتخاب بزند می تواند با وجود تغییر دارای ماهیت خوشایند باشد.

علت اینکهروانپزشکدر مشاوره نوصیه می کند که بسرعت در رابطه وارد رابطه جنسی نشوید این است که بتوانید در مورد شناخت فرد اطلاعات بهتری بدست آوریم.

 ورود زود هنگام به رابطه جنسی مانع از رشد شناخت در رابطه می گردد ودو طرف با توجه به لذت جنسی که کسب می کنند معمولا از انتخاب مناسب وآگاهانه فاصله می گیرند.

چه برای ما خوشایند باشد وچه خوشایند نباشد عاشق ورابطه عاشقانه از لحاظ کیفیت هیجانی وجنسی تغییر می یابد.

در نهایت اگر شما شریک رابطه تان را براساس حس رضایت  از رابطه غیر جنسی وبه عنوان یک دوست وهمراه خوب انتخاب کردید واحساس اعتماد وتعهد دو طرفه را در رابطه تجربه کردید وهمزمان جذابیت رابطه چه جنسی وچه غیر جنسی برای دو طرف خوشایند بود ، شما می توانید به داشتن یک رابطه پایدار و خوشایند  امید وار باشید.