FAQ-Banner

سوالات متداول

چرا درمان دارویی ؟

ذهن و جایگاه آن در مغز انسان مانند سایر اعضا بدن تحت کنترل فاکتورهای زیست شناختی  می باشد و می توان با تغییر در این فاکتورهای شیمیایی و یا تاثیر گذاری آن به تاثیرات مفیدی در درمان برای بهبود برخی از مشکلات روحی رسید

چرا روانکاوی ؟

روانکاوی با توجه به نگرش به ابعاد روانشناختی انسان در ابعاد آگاهی نیمه اگاهی و ناخود اگاهی ونقش و تاثیر ناخود آگاه در رفتار وانتخاب انسان و آگاه شدن به رفتار ها وانتخاب هایی که ما در ناخود اگاه انجام می دهیم و از طریق روش های مختلف روانکاوی از روانکاوی سنتی تا روانکاوی مدرن و وجودی می تواند در بهبود کارکرد وانتخاب وکاهش مشکلات روانشناختی تاثیر قویی بجای بگذارد
روان درمانی روشی غیر دارویی و از طریق برطرف کردن باورها ی نهادینه شده نادرست در وجود بیمار که منجر به تصمیم گیری ها وانتخاب های نادرست در بیمار می شود

چرا گروه درمانی و زوج درمانی شما ؟

نقش تغییرات درمانی در گروهی از بیماران که با الگو گیری از تغییرات در سایر بیماران و متوجه شدن به اشتباهات خود با مشاهده آن در سایر بیماران تاثیر گذار است
چرا زوج درمانی یک زوج در واقعه یک واحد اجتمایی هست که می توان با تغییر در روش ارتباطی ان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد

چرا هیپنوتیزم ؟

هیپنوتیزم یک روش کاملا علمی و بی خطر البته در درمان برخی از بیماران و در برخی بیمارها می باشد که از طریق ایجاد آرامش در سیستم عصبی و بر طرف کردن برخی از بحران های روانشناختی است