اختلال افسردگی مداوم
اختلال افسردگی مداوم چیست؟
2019-09-08
رسانه وروانپزشکی
رسانه وروانپزشکی
2019-09-13
دیوانگی و جنون

دیوانگی و جنون

دیوانگی و جنون

دیوانگی و جنون آیا با مسائل ماورا طبیعی ارتباط دارد؟

دیوانگی و جنون  یکی از پر ابهام ترین اختلالات روانپزشکی ودر عین حال اختلالی با زمینه وتاریخچه روانپزشک طولانی است .

ودر ابتدا این اختلال را نوعی جن زدگی ویا تسخیر شدگی توسط نیروهای شریر مانند جن ودیو می پنداشتند .

ونام دیوانه ومجنون هم از همین جا نشات گرفته شده  است ودر واقع  به معنی اشیانه دیو ویا خانه جن است.

ولی در واقع آیا فرد دیوانه واقعا فردی است که توسط نیروهای شریر تسخیر گردیده است؟

پاسخ روانپزشک خوب تهران در این مورد را با ذکر خاطراتی از این بیماران بخوانیم:

روانپزشک شریعتی ذکر می کنداین  پاسخ در مورد علت دیوانگی و جنون نادرست است

در واقع بیمار مبتلا به اختلال دیوانگی و جنون از اختلال در عملکردمغزی که منجر به عدم توانایی در شناخت وآگاهی از مرز واقعیت وخیال است رنج می برد .

دکتر کامران عسکری دراین مورد خاطره ای را نقل می کند :

در اولین سال رزیدنتی ویا تحصیل روانپزشکی اولین شب وقتی برای گرفتن شرح حال  یک بیمار تازه وارد به بخش روانپزشکی وارد می شدم

چون دیر موقع بود و درب بخش قفل بود زمانی که پرستار بخش را از پنجره درب چند بار صدا کردم یکی از بیماران چند بار پشت درب آمد وهر بار چیزی را آهسته زمزمه می کرد ومیرفت

بارآخر با حرکت اشاره به زنگی که چند متر ان طرف تر بود اشاره کرد  وبا تاسف برای من سر تکان داد ورفت !!!!

وقتی وارد بخش شدم  بیمار تازه وارد در اتاق مصاحبه منتظر بود.

اتاق در واقع اتاقی بود که جلسات آموزشی درآن برگذار می شد.وقتی شروع به مصاحبه کردم بیمار که از اختلال شیدایی رنج می برد

در مورد قدرت مافوق بشری خود صحبت می کرد واینکه وظیفه هدایت مردم جهان را به عهده دارد

بیماری که خود مبتلا به شیدایی بود وچند روز قبل در بخش پذیرش شده بود  وبی خواب شده بود وارد اتاق شد وبه مصاحبه بین من وبیمار  گوش می کرد

پس از مدتی  در حالی که از اتاق خارج می شد به من گفت

” دکتر ولش کن ای دیوانه است!!!!”

جمله خنده دار وجالب توجه ای بود بیمار متوجه نادرستی  گفته های بیمار دیگر گردیده بود!!!

ومی توان به این نکته دقت کرد که

 بیمار با هر میزان آشفتگی ذهنی ودماغی   دارای قسمتهایی سالم در ذهن خود است که می نواند تفاوت درست ونادرست را تشخیص دهد

وشاید در تمنا وتلاش برای بهبود است

 وظیفه روانپزشک خوب اتحاد درمانی با قسمت سالم بیمارalliance therapyدر جهت بهبودی بخشیدن به بیمار است.

وبنابراین می توان به این نتیجه رسید که

وظیفه روانپزشک خوب کمک به قسمت سالم در بیمار است وبرخلاف دیدگاه عوام فرد مبتلا به جنون فردی است که می تواند با درمان مناسب بهبود یابد.

مطالب مرتبط:

چرا برخی بیماران به سختی درمان می شوند

رفتار منفعل وتهاجمی

دو قطبی وشیدایی

تشخیص اختلال دو قطبی

روانپزشک هراسی