غذا خوردن عاطفی
گرسنگی واقعی با عاطفی چه فرقی دارد؟
2019-06-16
افسردگی و تاثیراتش روی بدن
افسردگی چه تاثیری روی بدن دارد؟
2019-06-23
ر'خودکشی بی معنایی پوچی روانپزشک خوب' وز مرگی

پو'خودکشی بی معنایی پوچی روانپزشک خوب' چی روز مرگی

                                              ‘خودکشی بی معنایی پوچی روانپزشک خوب’

به آرامی اغاز به مردن می کنی

اگرسفر نکنی

اگر کتاب نخوانی اگر به اصوات زندگی گوش نکنیاگر از خودت قدر دانی نکنیبه آرامی آغاز به مردن می کنیزمانی که خود باوری رادر خودت بکشیوقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنندبه آرامی اغاز به مردن می کنیاگر برده عادات خود شویاگر همیشه از یک راه تکراری برویاگر روزمرگی راتغییر ندهیاگر رنگهای متفاوت به تن نکنییا اگر با فراد ناشناس صحبت نکنیتو به آرامی آغاز به مردن می کنیاگر از شور وحرارت احساسات سرکشواز چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا می دارند وضربان قلبت را تندتر می کنند دوری کنی
توبه آرامی آغاز به مردن می کنی اگر هنگامی که با شغلت،یا عشقت شاد نیستی،آن راعوض نکنی

اگر برای مطمئن در نامطمئن خطرنکنی

اگر ورای رویاها نروی

اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی

امروز زندگی راآغاز کن

امروزمخاطره کن

امروز کاری کن

پابلو نرودا

آیا خودکشی همانطور که در اشعار زیبای پابلو نروداآمده است تن دادن به پوچی روز مرگی ویا ترس از نا مطمئن نیست؟مهر طلبیآیا خودکشی همانطور که فروید می گوید میل به دیگر کشی است ویا خشم به یاس نسبت به حمایت اجتمایی نیست؟متوقع

آیا خودکشی  همانطور که آلبر کامو می گوید گردن سپردن به حس پوچی در زندگی نیست؟

وآیا پاسخ آن طغیان وعصیان در برابر حس پوچی وطلب کردن تمام زندگی دلیرانه نیست؟

آیا نباید دلیرانه به دنبال معنایی فردی برای زندگی گشت 

آیا همانطور که یک روانپزشک خوب می گوید اندیشیدن به مرگ ورویارویی باآن همانطور که وحشتناک است معنایی به زندگی نمی دهد ؟

وآیا رویارویی با مرگ  باعث نمی گردد که ما از بیهوده زیستن وزیستن برای دیگران دست برداریم؟

میزی برای کار

کاری برای تختتختی برای خواب

خوابی برای جان

جانی برای مرگمرگی برای یاد

یادی برای سنگ

این بود زندگی؟

حسین پناهی

‘خودکشی بی معنایی پوچی روانپزشک خوب’ نیچهمی گوید پر خطر زندگی کن زندگی بی خطر به هیچ نمی ارزد

اپیکورمی گویدبرای فرشته مرگ جز قلعه ای سوخته بجا مگذار