هراس اجتماعی
ویژگی های هراس اجتماعی
2016-06-28
تنهایی
درمان اضطراب با هیپنوتیزم یاهیپنوتیزم درمانی
2016-06-28
درمان افسردگی

درمان افسردگی

افسردگی ( نشانه ها و درمان )

افسردگی مانند یک چرخه معیوب می باشد، بدین گونه که نیروی شما را از لحاظ فیزیکی و روحی کاهش می دهد. هر چیزی را در نظر شما سخت و بزرگ جلوه می دهد . به این باور می رسید که هیچ کاری از شما ساخته نیست و این باعث می شود نا امیدی شما بیشتر شود و این خود به افسردگی هر چه بیشترتان دامن می زند بدین ترتیب این چرخه ادامه پیدا می کند.

شکست افسردگی

فعالیت بیشتر یکی از راههای شکستن چرخه معیوب است بدین گونه که فعالیت احساس مثبتی در شما پدید می آورد و توجه ذهنتان را از احساسهای دردناک به جاهای دیگری معطوف می کندو این احساس مثبت در بازپس گیری کنترل زندگیتان به شما کمک بسزایی خواهد کرد.
نکته جالت اینجایت که در حالت عادی وقتی خسته هستید نیاز به استراحت دارید. اما وقتی افسرده هستید نیاز به فعالیت و کار بیشتر دارید. عدم فعالیت فقط باعث به وجود آمدن احساس منفی و فرسودگی بیشتری می شودهمچنین عدم فعالیت باعث می شود که ذهن تان به چیزی های منفی واحساسات دردناک تان معطوف می شود و افسردگی تان بیشتر می شود.

با وجود این باید توجه داشت غلبه بر این چرخه معیوب در شروع مشکل خواهد بود و علت آن افکار منفی و یاس آور و بدبینانه زاییده ی همین افسردگی است . وقتی افسرده هستید ممکن است فکر کنید که به درد هیچ کاری نمی خورید ؛ پیشرفتی ندارید؛ و هیچ چیزی باعث لذ تتان نمی شود. بنابراین در روان درمانی و هیپنوتیزم هدف توجه به این افکار منفی و افسرده ساز می باشد به گونه ی که دیگر مانع راه شما نشوند.