چرارابطه های من همگی تبدیل به فاجعه های زندگیم میشود
2016-09-26
چطوری به خودم کمک کنم؟
2016-09-26
ترس ووسواس

تردید وشک، باتردید هایم چه کنم؟

استرس والبته استرس منفی که باعث افت عملکرد حس نا خوشایند اضطراب ونگرانی در افراد می شود را چه باید کرد؟

بسیاری از مواقع ما از حس عذاب آور ناشی از استرس های زندگی رنج می بریم چگونه می تونیم به خودمان کمک کنیم ؟

نکته مهم اینکه قسمت عمده حسهای بد ما مربوط به پیشگویی های منفی ماست پیشگویی هایی که بشدت آزاردهنده ولی خوشبختانه تا حد بسیار بالایی نادرست  است بنابراین باز داشتن ذهن از پیشگویی منفی می تواند بسیار کار ساز باشد  علتهای دیگر حسهای بد ما  به صورت فاجعه دیدن اتفاقات زندگی  , سرزنش کردن خودمان بخاطر گذشته ونادیده گرفتن توانایی ها وامتیازات ما وهمچنین بصورت منفی وناآمید کننده با خودمان صحبت کردن است.در کل یاد گیری مهارتهای اجتماعی در بسیاری موارد می تواند بسیار در کاهش استرس ما کار ساز باشد

.مشاوره شرکت در کار گاهای  مهارت اجتماعی وکمک گرفتن از روانپزشک می تواند بسیاری از حسهای بد شما را کاهش داده وحس بهتری به شما بدهد